4. Nke Christmas, I

Nke Christmas, I

______________________________________

O kwesịrị ezie, bụrụ kwa ihe ziri ezi, na-azọ ndụ,

na anyị ga-enye Gị ekele, oge nile,

O Nna dị nsọ, Chineke ji ike nile, Onye dị ụwatụwa.

 

N’ihi na ihe omimi nke okwu emere ahụ enyena

anyị nghọta ọhụrụ banyere ebube Gị.

Ebe anyị kwenyere na Chukwu bịara n’udị

ana –ahụ anya, ka anyị sị na ya jupụta n’ihụnanya

maka ihe mụọ anyị anaghi ahụ  anya.

N’ihi nke a, anyị na-eso igwe ndị Mụọ-ọma nile

nke eligwe na-eto ebube Gị oge nile n’ukwe na-asị:

 Nsọ, Nsọ, Nsọ,

Osebrụwa Chineke nke igwe ndị agha.

Ebube Gị jupụtara eligwe na ala.

Hosanna n’elu kacha elu.

Ọ dị ngọzi bụ Onye bịara n’aha Onye nwe anyị.

Hosanna n’elu kacha elu.