NKE ỤBỌCHỊ NKITI NKE OGE NCHETA AHỤHỤ NKE ONYENWEANYỊ I

Maka Ịghọta Mmụọ Nke Oge Ncheta Nke Onyenweanyị

_____________________________________________

O kwesiri ezie bụrụkwa ihe ziri ezi, na-azọ ndụ,

Na anyi ga-enye Gi ekene, oge nile,

N’ebe nile, O Nna di nso,

Chineke ji ike nile, Onye di ụwatụwa,

Site na Kiristi, Diwenụ anyị.

 

N’afọ ọbụla, ị na-enye anyị oge nke a bụ oge aṅụrị

iji obi ọhụrụ na mmụọ loghara elogha wee kwadoo

maka iheomimi nke Ngafere nke Onyenweanyị.

Ngi na-enye anyi mmụọ nke iji ihụnaanya na-asọpụrụ

Gi, O Nna dị nsọ

Na nke inye onwe anyi n’igbara

onye agbata-obi anyị odibo.

I na-eme ka amaraọma nke Nwa Gị zuo oke

n’ime anyi

Mgbe anyi na-echeta nnukwu iheomimi ndi a

nyere anyi ndụ na ime kiristi.

Ugbu a, anyi na-esoro ndi mmụọọma

na igwe ndinsọ niile nke elikwe

na-ekwe ukwe otito Gị oge niile na-asị:

 

Nsọ, Nsọ, Nsọ,

Osebrụwa Chineke nke igwe ndịagha,

ebube Gị jupụtara eligwe na ala.

Họzana n’elu kacha elu.

Ọ dị ngọzi bụ onye bịara n’aha Onyenweanyị.

Họzana n’elu kacha elu.