NKE ỤBỌCHI NKITI N’OGE NCHETA AHỤHỤ NKE ONYENWEANYỊ IV

Ugwo Nke Di N’ Ebumuonu

______________________________________ 

O kwesiri ezie bụrụkwa ihe ziri ezi, na-azọ ndụ,

Na anyi ga-enye Gi ekene, oge nile,

N’ebe nile, O Nna di nso,

Chineke ji ike nile, Onye di ụwatụwa,

Site na Kiristi, Diwenụ anyị.

 

N’ihi na site n’ebumuọnụ nke anụ-ahụ

ị na akpọgbu agụụ ime njọ,

Na-ewelita mmụọ anyị elu,

Na enye anyị

Ike-eziomume na ugwọ dịịrị ya

Site na Kiristi Dinwenu anyị.

 

Onye igwe ndi mmụọọma na ike niile

nke eligwe

Si na Ya na-eto Gị, na asi

 

 

Nsọ, Nsọ, Nsọ,

Osebrụwa Chineke nke igwe ndịagha,

ebube Gị jupụtara eligwe na ala.

Họzana n’elu kacha elu.

Ọ dị ngọzi bụ onye bịara n’aha Onyenweanyị.

Họzana n’elu kacha elu.